ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

PDF Word
(ภาษาไทย)
Word
(English)
 • ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co op 01)
 • แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 02)
 • แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co op 03)
 • แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (Co op 04)
 • แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co op 05)
 • แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co op 06)
 • แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมินสถานประกอบการโดยอาจารย์นิเทศ (Co-op 07-1)
 • แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ (Co-op 07-2)
 • แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 07-3)
 • แบบประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (Co-op 08-1)
 • แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง (Co-op 08-2)
 • แบบแบบสรุปการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 09)
 • แบบประเมินผลการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินผลการนำเสนอ (Co-op 10)
 • แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา (Co-op 11)
 • <